Dotacje

Zwiększenie limitu pomocy de minimis i nowe zasady udzielania wsparcia gwarancyjnego

Zwiększenie limitu pomocy de minimis i nowe zasady udzielania wsparcia gwarancyjnego

BGK wprowadza do oferty gwarancji dla przedsiębiorców ważne zmiany, m.in. zwiększa limit pomocy de minimis do 300 tys. euro i rozszerza grono odbiorców o firmy transportowe. Modyfikacje wynikają z dostosowania do nowych zasad wprowadzonych przez Komisję Europejską.

Od początku maja 2024 r. przedsiębiorca, który zabezpiecza gwarancją BGK swój kredyt, leasing lub pożyczkę leasingową może korzystać z pomocy de minimis na jeszcze lepszych zasadach. Zmiana dotyczy: gwarancji de minimis, Biznesmax Plus z dotacjami, Ekomax, gwarancji dla sektora rolnego oraz gwarancji dla transakcji leasingowych.

W porównaniu do poprzednich warunków obecnie obowiązuje:

  • zwiększona do kwoty 300 tys. euro całkowita kwota pomocy de minimis przyznawanej jednemu przedsiębiorcy,
  • nowy okres brany pod uwagę przy określaniu wykorzystania limitu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę tj. 3 lata, zamiast 3 lat podatkowych,
  • zrównanie limitu pomocy de minimis przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w drogowym transporcie towarów z pozostałymi rodzajami działalności,
  • możliwość korzystania z pomocy de minimis w przypadku nabycia środka transportu przez przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w drogowym transporcie towarów,
  • dopuszczenie do korzystania z pomocy de minimis przedsiębiorców z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.

Programy gwarancyjne BGK umożliwiają wsparcie w finansowaniu przedsiębiorców już od ponad 10 lat. Szczególnie w czasach kryzysu wywołanego pandemią czy wojną w Ukrainie były one bardzo intensywnie wykorzystywane. Duże zainteresowanie w tym czasie doprowadziło do wykorzystania dostępnego limitu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę. W związku z tym firmy miały mocno ograniczone możliwości otrzymania tego typu wsparcia. Gdy tylko Komisja Europejska wydała odpowiednie rozporządzenie, rozpoczęliśmy prace nad jak najszybszym dostosowaniem warunków naszych gwarancji do nowych zasad. Skupiliśmy się na sprawnym wprowadzeniu tych zmian wiedząc, że są one bardzo korzystne dla przedsiębiorców i pozwalają na wykorzystanie wsparcia gwarancyjnego i dotacyjnego w szerszym zakresie niż dotychczas – mówi Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w BGK.

Dzięki tym zmianom możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie gwarancji BGK do zabezpieczenia finansowania udzielanego przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Modyfikacje pozwalają również na korzystanie z dotacji na spłatę kapitału kredytu lub odsetek, które przedsiębiorca może otrzymać, gdy korzysta z wybranych gwarancji BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu (np. Biznesmax Plus z dotacjami).

Więcej informacji o gwarancjach i dotacjach do odsetek i kapitału kredytu znajduje się stronie internetowej banku.

 DEPESZA AUDIO - Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK - o wwiększeniu limitu pomocy de minimis i nowych zasadach udzielania wsparcia gwarancyjnego (MP3, 1,28 MB)

Źródło: BGK

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Ponad pół miliarda złotych na pożyczki w regionie

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Ponad pół miliarda złotych na pożyczki w regionie

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)  podpisali 21 maja br. umowy o finansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Dzięki umowie BGK rozdysponuje w formie pożyczek ponad pół mld zł na wsparcie rozwoju regionu.

Podpisywane umowy dotyczą instrumentów pożyczkowych na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój OZE,wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. To kolejne umowy dot. wdrażania przez BGK instrumentów zwrotnych z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Łączna wartość środków, którymi zarządzać będzie BGK, to ponad 870 mln zł.

Jeśli chodzi o wsparcie w działaniu 2.2 Efektywność energetyczna to przede wszystkim modernizacje mające na celu zwiększanie efektywności energetycznej, na co bardzo czekają nie tylko nasze samorządy, ale i przedsiębiorstwa. Działanie 2.4 Zielona energia dotyczy między innymi budowy lub rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością magazynowania energii. Trzecie z działań to Działanie 2.8 Gospodarowanie odpadami czyli gospodarka obiegu zamkniętego – tutaj wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne jest, że tych środków jest bardzo dużo, że przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia na zasadzie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki mogą być umarzane do 49 procent i jest to naprawdę bardzo dobra wiadomość dla beneficjentów – mówi marszałek Renata Janik.

Bank Gospodarstwa Krajowego kolejną perspektywę będzie zaangażowany we wdrażanie środków europejskich w województwie świętokrzyskim. To wsparcie, które trafi m.in. do przedsiębiorców, JST czy wspólnot mieszkaniowych. Instrumenty zwrotne to efektywny sposób wykorzystania Funduszy Europejskich, który pozwala na ich ponowne użycie, pomnażanie liczby wspartych firm i tym samym budowanie kapitału na kolejne programy rozwojowe regionów - mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – jak to działa w BGK?

Z powierzonych środków BGK utworzy fundusz powierniczy, w którym wybierze w przetargu partnerów finansujących. Będą oni udzielać preferencyjnych pożyczek (niektóre z dotacją) świętokrzyskim przedsiębiorcom, podmiotom z sektora mieszkalnictwa wielorodzinnego, podmiotom zarządzającym budynkami publicznymi, jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za punkty oświetlenia ulicznego.

Nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie w najbliższych miesiącach, a pierwsze pożyczki powinny być udzielane jeszcze w tym roku.

Działania realizowane w BGK z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Źródło: BGK

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera pierwszy polski program satelitarny kredytem dla Banku Gospodarstwa Krajowego

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera pierwszy polski program satelitarny kredytem dla Banku Gospodarstwa Krajowego

Kredyt EBI w wysokości 300 milionów euro umożliwi Polsce sfinansowanie dwóch satelitów obserwacyjnych Ziemi. Projekt jest wspierany w ramach Strategicznej Inicjatywy EBI na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego i jest zgodny z nowym planem działania Grupy EBI dla bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił dziś wsparcie dla rozwoju i wyniesienia na orbitę dwóch satelitów obserwacji Ziemi, które będą dostarczać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości do zastosowań cywilnych i obronnych w Polsce. EBI udzieli Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytu w wysokości 300 mln euro na realizację projektu mającego na celu wsparcie europejskiego przemysłu kosmicznego najnowszymi technologiami w zakresie satelitów na niską orbitę okołoziemską (LEO).  Jest to zgodne z decyzją Rady Dyrektorów EBI, która zatwierdziła nowy plan działania Grupy EBI na rzecz bezpieczeństwa i przemysłu obronnego – ma on na celu zwiększenie inwestycji w tym sektorze.

W Warszawie, podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce od czasu objęcia sterów Grupy EBI, prezes Nadia Calviño powiedziała: „Właśnie odbyłam bardzo owocne spotkanie z premierem Tuskiem, podczas którego potwierdziliśmy, że nasze priorytety są w pełni zgodne. Obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE i chciałabym pogratulować Państwu, a w szczególności premierowi Tuskowi tej niezwykłej przemiany. Jestem pod wrażeniem tego, jak Polska zmieniła się i rozwinęła przez te dwie dekady. Polska to historia wielkiego sukcesu. Doskonały przykład korzyści płynących z członkostwa w UE. Jestem dumna, że Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego odegrała kluczową rolę w tym wielkim sukcesie, Bank zainwestował w Polsce blisko 100 miliardów euro.”

„Dziś zaczynamy kolejny flagowy projekt inwestycyjny w Polsce. Jest mi niezmiernie miło ogłosić wraz z Premierem Tuskiem i naszymi partnerami w Banku BGK, że Grupa EBI zainwestuje 300 mln euro w pierwszy w Polsce satelitarny system obserwacji Ziemi, który wesprze szereg inicjatyw na rzecz podwójnego wykorzystania, do celów cywilnych i związanych z bezpieczeństwem. Jest to następstwem uruchomienia nowego planu działania Grupy EBI mającego na celu zwiększenie naszego wsparcia dla europejskiego sektora bezpieczeństwa i obronności. Bardzo się cieszę, że pierwsza operacja od czasu uruchomienia tego Planu Działań zostaje podpisana tutaj, w Polsce.”

Podczas swojej wizyty prezydent Calviño spotyka się z Premierem Donaldem Tuskiem oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim i Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim.

„Inwestowanie w innowacje przyczynia się do bezpieczeństwa i dobrobytu naszego społeczeństwa oraz pobudza wzrost gospodarczy, który ma kluczowe znaczenie dla EBI" – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. „Ten nowy projekt satelitarny pozwoli Polsce dołączyć do przemysłu kosmicznego i zaangażować się w autonomię kosmiczną UE. Cieszymy się, że dzięki niemu możemy wzmocnić nasze długoterminowe partnerstwo z BGK".

„Jest to wyjątkowy projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiego państwa, który możemy realizować dzięki współpracy z EBI. To w taki sposób rozumiemy misję naszego banku, jaką jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Inwestujemy w kluczowe projekty, dla naszych i przyszłych pokoleń. Satelity dadzą nam ogromny i potrzebny dostęp do wiedzy, której wykorzystanie pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo – zarówno w ujęciu militarnym, jak i cywilnym. To znaczący krok na drodze naszego cyfrowego postępu. Takie inwestycje pozwalają zwiększyć znaczenie przemysłu kosmicznego jako ważnej gałęzi polskiej gospodarki" – mówi Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ogłoszony dziś projekt obejmuje zaprojektowanie, montaż, przetestowanie i wyniesienie na orbitę pary satelitów zdolnych do robienia zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Obejmuje on również dwie stacje naziemne do sterowania satelitami i pobierania zdjęć, które będą wykorzystywane przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz organy rządowe, takie jak Polska Agencja Kosmiczna. Plan zakłada, że oba satelity osiągną gotowość operacyjną do 2028 roku.

Zwiększenie wsparcia Grupy EBI na rzecz ochrony pokoju i bezpieczeństwa w Europie jest jednym z ośmiu najważniejszych priorytetów strategicznych nakreślonych przez prezes Calviño. Jest to element strategicznego planu działania Grupy, przyjętego z zadowoleniem przez ministrów finansów państw UE. W następstwie rozmów z udziałowcami banku, rynkami finansowymi i kluczowymi interesariuszami oraz mandatu Rady Europejskiej do dalszej poprawy dostępu do finansowania dla europejskich firm z sektora bezpieczeństwa i obrony, w ubiegłym tygodniu Rada Dyrektorów EBI formalnie zatwierdziła plan działania Grupy EBI na rzecz bezpieczeństwa i obrony.

Zgodnie z tym planem Grupa EBI utworzyła specjalne biuro ds. bezpieczeństwa i obrony, które zapewnia kompleksową obsługę inwestycji z tego obszaru. Biuro oferuje usprawnione wsparcie finansowe i pomoc ekspercką mającą na celu wzmocnienie europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Oczekuje się, że zmiany przyspieszą inwestycje i poprawią dostęp do finansowania Grupy EBI dla europejskiego sektora bezpieczeństwa i obrony. Pozwoli to wykorzystać 6 mld euro finansowania dostępnego w ramach Strategicznej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego (SESI) oraz instrumentu kapitałowego na rzecz obronności Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).
 

Grupa EBI w Polsce: fakty i liczby

 

  • Polska jest jednym z głównych beneficjentów finansowania Grupy EBI. W ubiegłym roku inwestycje Grupy w wysokości prawie 5,1 mld euro zapewniły ukierunkowane finansowanie kluczowych polskich priorytetów.
  • O 80% w porównaniu z 2022 r. wzrosło wsparcie na rzecz transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. Jest to element europejskiego programu na rzecz przyspieszenia zielonej transformacji i zmniejszenia zależności UE od paliw kopalnych (REPowerEU). Finansowanie ekologiczne osiągnęło poziom 52% inwestycji Grupy EBI w Polsce.
  • Od czasu przystąpienia Polski do UE 20 lat temu EBI zainwestował ponad 100 mld euro w finansowanie projektów, które poprawiają jakość życia obywateli i wspierają gospodarkę kraju.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udziela kredytów długoterminowych, finansuje inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE. Projekty EBI zwiększają konkurencyjność, napędzają innowacje, promują zrównoważony rozwój, zwiększają spójność społeczną i terytorialną oraz wspierają sprawiedliwe i szybkie przejście na neutralność klimatyczną.

Grupa EBI, w skład której wchodzi również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała umowy na łączną kwotę 88 mld euro nowego finansowania dla ponad 900 projektów w 2023 roku. Oczekuje się, że zobowiązania te zmobilizują około 320 miliardów euro inwestycji, wspierając 400 tys. firm i 5,4 miliona miejsc pracy.

W ramach Climate Bank Roadmap, ponad połowa rocznego finansowania Grupy EBI wspiera projekty bezpośrednio przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych, adaptacji do nich i poprawy stanu środowiska. Około połowa finansowania EBI w UE jest kierowana do regionów, w których dochód na mieszkańca jest niższy. Ten kluczowy priorytet podkreśla zaangażowanie banku we wspieranie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i konwergencji standardów życia.

Źródło: BGK

BGK poszedł na rekord – aż 6,6 mld zł dla samorządów w 2023 roku

BGK poszedł na rekord – aż 6,6 mld zł dla samorządów w 2023 roku

W minionym roku Bank Gospodarstwa Krajowego wsparł samorządy i spółki komunalne na kwotę 6,6 mld zł. Zaangażowanie kredytowe banku w sektor samorządowy również osiągnęło rekordowy poziom. W 2023 roku kwota aktywnych finansowań dla JST i ich spółek przekroczyła 20 mld zł.

Kwota 6,6 mld zł wsparcia dla samorządów dotyczy działalności bankowej BGK. Obejmuje ona przede wszystkim udzielone kredyty, pożyczki dla JST, organizację emisji i nabycie obligacji na rachunek własny oraz strukturyzowane finansowanie inwestycji spółek komunalnych. Dane za 2023 r. to bez wątpienia potwierdzenie, że sektor samorządowy jest dla BGK jednym z najważniejszych partnerów – mówi Ewa Tyrka, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego BGK.

Powyższa kwota nie obejmuje działalności zleconej banku, tzn. wsparcia z programów rządowych, których operatorem jest BGK, oraz finansowania z Funduszy Europejskich.

Co piąta złotówka finansowania dla JST to złotówka z BGK

W 2023 roku kwota aktywnych finansowań dla sektora samorządowego przekroczyła kwotę 20 mld zł. Zaangażowanie w finansowanie samych tylko JST – z wyłączeniem spółek komunalnych – wyniosło w na koniec 2023 roku 15,7 mld zł. Dla porównania, zobowiązania samorządów wobec krajowego sektora bankowego osiągnęło kwotę blisko 73 mld zł (wg danych z NBP na koniec roku 2023). Można zatem powiedzieć, że co piąta złotówka finansowania pozyskana przez JST na krajowym rynku pochodziła właśnie z BGK.

Samorządy, co wynika z badań i z naszych doświadczeń, najczęściej pozyskują środki na poprawę infrastruktury: budowę i remonty dróg, chodników, sieci wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Ważnym elementem ich rozwoju są także inwestycje w poprawę jakości usług publicznych, transportu publicznego i wymianę taboru. JST budują i modernizują szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, oczyszczalnie ścieków, obiekty sportowe. Każda złotówka, która trafia na inwestycje samorządowe, pracuje na rzecz lokalnych społeczności i zwiększenia komfortu życia mieszkańców – mówi Ewa Tyrka.

Rekordowe inwestycje w samorządach

Na wynik wsparcia samorządów przez BGK wpłynęły przede wszystkim wysokie wydatki majątkowe JST – a zatem rekordowe inwestycje.

Już po III kwartale 2023 obserwowaliśmy 50% wzrost wydatków majątkowych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ożywieniu inwestycji samorządów sprzyjał między innymi napływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych. Ich udział w wydatkach majątkowych na koniec 2023 roku sięgał 22%. Nie bez znaczenia był także koniec okresu rozliczeniowego minionej perspektywy UE i finalizowanie inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich. Wykorzystanie preferencyjnych środków wiązało się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, którego samorządy często nie posiadały. Przełożyło się to na zwiększone zapotrzebowanie na środki dłużne, na co skutecznie odpowiedział sektor bankowy, w tym BGK – tłumaczy Ewa Tyrka.

Oferta BGK dla samorządów

Wsparcie sektora samorządowego to jeden z kluczowych filarów działalności polskiego banku rozwoju.

Zawsze staramy się zaproponować samorządom ofertę, która najlepiej wpisuje się w ich potrzeby.  Oferujemy finansowanie kilkunasto- a nawet 20-letnie, co ze względu na finanse JST, kapitałochłonność oraz niegenerujący przychodu charakter inwestycji, jest dla samorządów bardzo istotne. W minionym roku samorządy wykazywały zwiększone zainteresowanie pożyczką z BGK dla JST. Produkt ten, dzięki większej elastyczności, umożliwia dialog samorządu z bankiem i strukturyzację finansowania pod jego realne potrzeby i możliwości. Nie jest to możliwe w przypadku kredytów pozyskiwanych w trybie przetargu. Zainteresowanie tym instrumentem to dla nas sygnał, że udało nam się trafnie odpowiedzieć na potrzeby JST  – mówi Ewa Tyrka.

Prócz oferty finansowania dłużnego dla JST i spółek komunalnych, BGK jest operatorem programów rządowych i europejskich, z których korzysta sektor samorządowy. Mowa tu m.in. o preferencyjnym wsparciu budownictwa mieszkaniowego, modernizacji i rewitalizacji, finansowaniu inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i OZE. Z początkiem kwietnia 2024 roku ruszył także nabór na pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy. 

 DEPESZA AUDIO - Ewa Tyrka (plik MP3, 4,4 MB)

 

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.