Polecamy

BOŚ Bank - wyniki za 1Q2022

  • W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa BOŚ wypracowała 23,4 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

  • Wynik odsetkowy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł o 60% r/r do 140,0 mln zł, osiągając najwyższy kwartalny poziom od ponad dekady. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł natomiast o 7% r/r i wyniósł 38,5 mln zł.

  • Kwota udzielonych w pierwszym kwartale 2022 r. kredytów proekologicznych sięgnęła 412,9 mln zł, czyli o 25% więcej niż przed rokiem, i stanowiła blisko 59% łącznej sprzedaży kredytów w tym okresie.

Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie realizuje swoją strategię – wartość nowych kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 412,9 mln zł i była o 25% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, oraz stanowiła blisko 59% sprzedaży kredytów ogółem. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca 2022 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 37,6% wartości portfela kredytowego ogółem (wobec 36,9% na koniec 2021 r.).

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa BOŚ osiągnęła poprawę wyników z podstawowej działalności zarówno w obszarze wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego. Do wzrostu wyniku odsetkowego o 60% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. przyczyniły się głównie podwyżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Najbardziej zwiększyły się przy tym przychody odsetkowe banku od kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym oraz od dłużnych papierów wartościowych opartych na stawce WIBOR. Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 7% r/r to natomiast przede wszystkim rezultat wzrostu prowizji maklerskich oraz prowizji od kredytów i gwarancji.

Wyższe tempo wzrostu przychodów niż kosztów przyczyniło się do istotnej poprawy wskaźnika koszty/dochody, który wyniósł 58,3% wobec 64,9% w 2021 r.

W wynikach pierwszego kwartału br. uwzględniona została cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok wynosząca 21,9 mln zł (wobec 15,7 mln zł za 2021 rok). Pomimo tego obciążenia, Grupa BOŚ wypracowała zysk netto w wysokości 23,4 mln zł, czyli kilkukrotnie wyższej niż w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy wyniósł on 2,1 mln zł.

—  Pierwszy kwartał tego roku przyniósł wzrost niepewności na rynkach finansowych i w gospodarce w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę. Nasze wysiłki koncentrowaliśmy na monitorowaniu sytuacji, w tym wzmożonej aktywności o charakterze przestępczym w cyberprzestrzeni, w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania banku. Towarzyszyły temu aktywne działania komunikacyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Zaangażowaliśmy się również w działania pomocowe dla Ukrainy, m.in. znosząc opłaty za przelewy na rachunki ukraińskie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i fundacji oraz stowarzyszeń, organizując zbiórki rzeczowe wśród naszych pracowników, czy uruchamiając specjalne konto „Pomoc Ukrainie” w ramach Fundacji BOŚ —  wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska. —  Wypracowanie solidnych wyników finansowych w tych warunkach przyjmujemy z tym większą satysfakcją. Cieszą nas kolejne pozytywne efekty przyjętej w ubiegłym roku i systematycznie wdrażanej strategii rozwoju, w tym istotny wzrost rentowności, jak i rosnący udział „zielonych produktów” w naszym portfelu. W pierwszym kwartale tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały już za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów ogółem — dodał Wojciech Hann.

Od marca br. realizowany jest projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach unijnej inicjatywy ELENA (European Local Energy Action), finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. W ramach projektu ELENA, BOŚ może m.in. finansować do 90% kosztów usług doradczych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

Bank konsekwentnie rozwija ponadto współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem – NFOŚiGW, w tym w ramach programu „Mój elektryk”. BOŚ jest obecnie jedynym bankiem-operatorem w tym programie, do którego przystąpiło już 18 firm leasingowych. Od początku realizacji programu „Mój elektryk”, tj. od połowy listopada 2021 r., do 9 maja br. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował wnioski złożone za pośrednictwem BOŚ dotyczące 1 182 pojazdów, a łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 36,2 mln zł.

31 stycznia 2022 r. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne (głównie w CHF), na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca pierwszego kwartału br. do banku wpłynęły 443 wnioski o ugody dotyczące kredytów o łącznej wartości 79,1 mln zł.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. saldo kredytów mieszkaniowych w CHF wynosiło 860,5 mln zł, zaś utworzona przez BOŚ rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosiła 442,8 mln zł. Tym samym, BOŚ ma jeden z najwyższych w sektorze wskaźników pokrycia rezerwami kredytów w CHF, dzięki czemu obciążenia z tego tytułu nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe wyniki banku.

Źródło: BOŚ Bank

City Handlowy - wyniki za 1Q2022

Pierwszy kwartał w Citi Handlowy pod znakiem mocnych wyników, wspierania klientów oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zysk netto Citi Handlowy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 282 miliony złotych. Na jego wysokość wpływ miała zmienność na rynkach finansowych, która pozytywnie przełożyła się na wynik z działalności skarbcowej, wyższe stopy procentowe oraz wzrost wolumenów kredytowych. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, bank podjął w ostatnich miesiącach wiele działań mających na celu wsparcie klientów i pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W pierwszym kwartale, Citi Handlowy był członkiem konsorcjum udzielającego kredytu spółce Elemental Holding, liderowi branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Citi Handlowy był też partnerem firmy Netguru w strategicznej akwizycji udziałów w innowacyjnej amerykańskiej spółce technologicznej Pilot44. Bank brał udział w finansowaniu konsorcjalnym akwizycji największego w Polsce operatora sieci kablowej UPC Polska przez firmę telekomunikacyjną P4.

„Nasze znakomite wyniki to efekt bliskiej współpracy z klientami. Działamy zgodnie z przyjętą strategią, jesteśmy ważnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, wspomagamy średnie i duże firmy w rozwoju w Polsce i za granicą, wspieramy zieloną transformację oraz dostarczamy niezbędnej ekspertyzy. To przynosi efekty” - powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska. „Jednocześnie trzeba pamiętać, że w tym kwartale szczególnie skupiliśmy się na wsparciu klientów, których dotknęła wojna w Ukrainie oraz na jak najskuteczniejszej pomocy osobom, które ze względów bezpieczeństwa musiały opuścić swój kraj. Wśród nich byli też nasi ukraińscy koledzy.”

Pośród niestandardowych działań, które Citi Handlowy podjął w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie, było m.in. zwiększenie możliwości wypłaty gotówki dla klientów korporacyjnych, aby mogli oni wspierać swoich pracowników, głównie uchodźców i ich rodziny. W przyspieszonym tempie bank uruchomił konta dla 8 organizacji pozarządowych, w tym humanitarnych organizacji międzynarodowych, które dotychczas nie prowadziły swoich działań w Polsce. Citi Handlowy zniósł opłaty za przelewy do Ukrainy, uruchomił specjalną stronę internetową w języku ukraińskim z niezbędnymi informacjami dla Ukraińców a także wdrożył przyspieszoną ścieżkę otwierania przez nich kont.

Tym działaniom towarzyszyła też szeroko zakrojona pomoc uchodźcom, koordynowana przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, która obejmowała m.in. zbiórkę pieniędzy na ewakuację i pomoc ukraińskim dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe oraz pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia w Polsce dla dzieci osieroconych i z rodzin zastępczych. Jednocześnie zorganizowanych zostało kilkadziesiąt zbiórek rzeczowych, wsparcie rzeczowe dla organizacji pracujących na granicy, wolontariat kompetencyjny w polskich organizacjach humanitarnych i ponad 60 projektów wolontariackich. W pomoc na rzecz uchodźców zaangażowało się ponad 800 wolontariuszy Citi.

Działalność biznesowa banku w pierwszym kwartale 2022 roku przebiegała pod znakiem wysokiej aktywności klientów, spowodowanej częściowo przez zmienność na rynkach finansowych, co przełożyło się na rekordowe wolumeny wymiany walut zarówno w części korporacyjnej, jak i detalicznej. W pierwszym kwartale przychody banku osiągnęły poziom 836 mln zł (-11% r./r, +56% kw./kw.), dzięki wysokiemu wynikowi odsetkowemu oraz wynikowi na działalności skarbcowej. Koszty operacyjne wzrosły do 414 mln zł (+14% r./r., +46% kw./kw.), głównie ze względu na rekordowo wysoką (105 mln zł) składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

„To kolejny kwartał wzrostu wyników, pokazujący, że fundamenty naszego banku są mocne, mamy zdrowy biznes klientowski i jesteśmy na właściwej trajektorii do osiągnięcia celów finansowych określonych w strategii,” – powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

W bankowości instytucjonalnej aktywa klientowskie wzrosły we wszystkich segmentach, zgodnie z kierunkami przyjętej strategii. Łącznie, wolumeny kredytowe w pierwszym kwartale były wyższe o 14 proc. od stanu na koniec 2021 roku i 7 proc. od poziomu na koniec marca zeszłego roku. Wartość nowych kredytów (czyli nowego finansowania lub podwyższenia obecnego finansowania) udzielonych w pierwszym kwartale tego roku była czterokrotnie wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Przychody w bankowości detalicznej wzrosły 46 proc. r./r. i 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank zanotował też rekordowo wysokie salda depozytów.

Warto wspomnieć, że prestiżowy brytyjski magazyn Euromoney wyróżnił Citi Handlowy w corocznym badaniu jakości oferty bankowości prywatnej Private Banking and Wealth Management Survey. Kolejny rok z rzędu znalazł się w ścisłej czołówce banków oferujących najlepsze usługi finansowe dla polskich milionerów i ich rodzin. Oferta bankowości prywatnej Citigold Private Client znalazła się na podium w aż 14 z 17 badanych kategorii dotyczących takich obszarów jak m.in. jakość obsługi, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie majątkiem, globalna bankowość, sukcesja majątku, oferta dla klientów o aktywach powyżej 1 mln dolarów.

Dane finansowe za 1Q (r./r.):

  • Zysk netto 282 mln złotych (-30%)

  • Wskaźnik koszty/przychody 50%

  • Wskaźnik kredyty/depozyty 51%

  • Współczynnik wypłacalności (TCR) 17,8%

Źródło: City Handlowy

 

Alior Bank - wyższe oprocentowanie depozytów. Wyższe stawki dla właścicieli lokat i kont oszczędnościowych

W związku z kolejnym wzrostem stóp procentowych NBP Alior Bank zdecydował się podwyższyć oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat na nowe środki dla klientów indywidualnych. Wzrośnie oprocentowanie m.in. Konta Mega Oszczędnościowego. W ofercie pojawi się Lokata mobilna dostępna w aplikacji Alior Mobile. Część zmian już weszła w życie, pozostałe zostaną wprowadzone 10 maja br.

Alior Bank jako jedna z pierwszych instytucji finansowych zareagowała na kolejną już podwyżkę stóp procentowych wprowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, postanowiliśmy uatrakcyjnić oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych – mówi Małgorzata Tomasikiewicz, Dyrektor Działu Środków Powierzonych w Alior Banku. – Jesteśmy przekonani, że atrakcyjna oferta depozytowa pozwoli nam na dalsze budowanie i wzmacnianie relacji zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi klientami banku – dodaje.

Podwyżką oprocentowania zostanie objęta większość produktów depozytowych Alior Banku dla klientów indywidualnych, w tym m.in.: Konta Mega Oszczędnościowego, Konta Oszczędnościowego oraz Lokata na Nowe Środki.

10 maja br. w ofercie pojawi się 3 miesięczna Lokata mobilna z atrakcyjnym oprocentowaniem w wysokości 5 proc. w skali roku. Będzie dostępna wyłącznie w aplikacji Alior Mobile dla klientów, którzy udzielili zgód marketingowych oraz posiadali na 30 kwietnia br. konto osobiste lub oszczędnościowe (w PLN). Oferta dedykowana jest dla klientów dokonujących po raz pierwszy aktywacji aplikacji. Klient będzie mógł otworzyć jedną taką lokatę na kwotę do 20 tys. PLN.

Od 10 maja br. stawkę 5 proc. w skali roku, Alior Bank zaoferuje również na Lokacie na Nowe Środki na okres 365 dni. W przypadku pozostałych okresów oprocentowanie wyniesie odpowiednio 4,5 proc. w skali roku na 182 dni oraz 4 proc. w skali roku na 92 dni. Atutem oferty Lokat na Nowe Środki w Alior Banku jest brak ograniczeń kwoty maksymalnej i liczby możliwych do otwarcia rachunków lokat.

W ramach majowych podwyżek stóp procentowych, wzrośnie również oprocentowanie nowych środków na Koncie Mega Oszczędnościowym. Kolejna edycja promocji potrwa od 10 maja do 9 czerwca br. Premiowe oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku obowiązywać będzie przez 4 miesiące dla maksymalnego salda do 200 tys. zł, pod warunkiem zapewnienia miesięcznych wpływów min. 2 tys. zł na konto osobiste w Alior Banku. W przypadku braku spełnienia ww. warunku oprocentowanie wyniesie 3 proc. w skali roku.

Od 4 maja b.r. Bank podniósł również oprocentowanie Konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie przy saldzie od 200 tys. zł (włącznie) wynosi 1 proc. w skali roku, a przy niższym niż 200 tys. zł – 0,75 proc. w skali roku.

Również młodsi klienci Alior Banku mogą skorzystać z promocyjnego oprocentowania w ramach Konta Oszczędnościowego „Bonus dla Młodych”. Jest ono przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Przy saldzie do 2 tys. zł, oprocentowanie rachunku wynosi 3 proc. w skali roku przez okres 4 miesięcy.

Z wyjątkiem Lokaty mobilnej dostępnej wyłącznie w aplikacji Alior Mobile, pozostałe oferty depozytowe Alior Banku dostępne są w placówkach Banku oraz bankowości internetowej i mobilnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Alior Banku.
 
 

Millennium - Kody doładowań do gier, multimediów oraz aplikacji dostępne w Banku Millennium

Klienci Banku Millennium mogą korzystać z nowego rozwiązania. Zgodnie z zapowiedzią bank udostępnił pierwszym odbiorcom e-vouchery, czyli możliwość zakupu kodów doładowujących do np. gier lub multimediów. Szybkość realizacji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, to główne zalety tego rozwiązania. Wkrótce usługa będzie dostępna dla wszystkich klientów banku.

 

Bank Millennium udostępnił pierwszym klientom możliwość zakupu kodów do gier, multimediów oraz aktywacji oprogramowania. Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo takich transakcji. Klienci nie muszą podpinać źródeł płatności w zewnętrznych serwisach, mogą w jednym miejscu zebrać kody z wielu źródeł, podczas transakcji korzystają z jednej, bezpiecznej i znanej im już aplikacji Banku Millennium. Udostępniono możliwość zakupu trzech rodzajów kodów doładowujących. Pierwszy uzależniony od czasu dostępu do danej usługi np. 1 miesiąc. Drugi pozwala doładować wirtualny portfel na danej platformie we właściwej dla niego walucie (złotówki, EUR lub punkty). Platforma umożliwia również zakup oprogramowania z dożywotnią licencją np. gry lub pakiet biurowy.

- Wiedzieliśmy, że klienci często kupują kody doładowujące, dlatego zaproponowaliśmy im nowe rozwiązanie, aby mogli to robić wygodnie i bezpiecznie. Teraz nasz klient może wybierać kody z oferty różnych firm w aplikacji, którą dobrze zna i ma do niej zaufanie. Nie musi korzystać z różnych platform i form płatności czy szukać w skrzynce e-mail wiadomości z kodami, ale ma je wszystkie w jednym miejscu - mówi Halina Karpińska dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Rozwiązanie Banku Millennium wyróżnia się na rynku tym, że klienci mają możliwość nie tylko zakupu kodów, ale również ich przechowywania w aplikacji. Dodatkowo każdy e-voucher w łatwy sposób może zostać oznaczony jako wykorzystany. Kody można również przeznaczyć na prezent, poprzez skopiowanie danych do schowka i ich udostępnienie osobie trzeciej. W zakładce usługi dodane Banku Millennium zainteresowany odnajdzie opcję Kody i doładowania. Podzielone one zostały na następujące kategorie: gry, multimedia, zakupy oraz aplikacje biurowe. Klient wybiera nie tylko usługodawcę, ale w zależności od dostępności również wariant produktu (np. doładowanie za 20 zł.). Po akceptacji warunków transakcji przekierowany zostanie do procesu płatności. Kody zamiast na e-mail, już w ciągu kilku sekund po zaksięgowaniu operacji, trafią na konto klienta w aplikacji Banku Millennium. Możliwość zakupu e-voucherów została wprowadzona we współpracy z partnerem, firmą Blue Media S.A.

Więcej na stronie: www.bankmillennium.pl.

Źródło: Millennium Bank

 

BNP Paribas - Nawet 5% na depozytach w Banku BNP Paribas

Od 12 maja w Banku BNP Paribas dostępna jest nowa oferta depozytów z oprocentowaniem na poziomie 5%. Dotyczy zarówno nowych, jak i już zdeponowanych w banku środków. Żeby uzyskać takie warunki, Klienci muszą otworzyć 5-miesięczną lokatę za pomocą aplikacji GOmobile.

- To kolejna podwyżka oprocentowania lokat w ostatnim czasie. Chcemy dać naszym Klientom poczucie, że dbamy o ich oszczędności i reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe, przede wszystkim rosnące stopy procentowe. Nie ograniczamy oferty tylko do nowych środków, ponieważ zależy nam na budowaniu długotrwałych, opartych na zaufaniu, relacji z dotychczasowymi Klientami – mówi Tomasz Sobociński, odpowiedzialny za ofertę depozytową w Banku BNP Paribas.

Maksymalna kwota depozytu oprocentowanego na 5% to 50 tys. zł. Każdy Klient może założyć jedną taką lokatę. Dla oszczędzających, którzy chcą zdeponować więcej pieniędzy lub na inny okres, bank przygotował wiele innych ofert.

Od połowy kwietnia dostępne są nowe lokaty GOonline. Można je założyć nie tylko na jeden, trzy czy sześć miesięcy jak wcześniej, ale również na dwanaście, osiemnaście i dwadzieścia cztery miesiące. Oprocentowanie zależy od okresu depozytu – w przypadku miesięcznej lokaty wzrosło ono do 1,5% (wcześniej 0,5%); najwyższe, naliczane od środków ulokowanych na dwa lata, wynosi 3,5%. Minimalna kwota lokaty to 1 000 złotych.

Bank podniósł także odsetki na Mojej Lokacie Premium na Start, którą można założyć na trzy miesiące. Oprocentowanie wynosi 4,0% (wcześniej 3,5%) i będzie naliczane od wszystkich środków w przedziale od 20 000 zł do 200 000 zł.

W ofercie Banku BNP Paribas pojawiła się również Lokata na Nowe Środki, którą można otworzyć w oddziałach na okres sześciu, dwunastu bądź osiemnastu miesięcy. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3%, 3,5% i 4,0%.

W ramach kwietniowych podwyżek oprocentowanie środków utrzymywanych przez Klientów detalicznych na kontach oszczędnościowych wzrosło do 1% (z 0,01%). W przypadku Klientów Wealth Management nowe oprocentowanie wynosi 1,5% (wcześniej 0,5%) a powyżej 3 mln jest to nawet 2,5%.

Źródło: BNP Paribas