Leasing zwrotny

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) jest szczególną odmianą leasingu. Posiada on funkcję kredytową bowiem pozwala z nabytych środków trwałych uzyskać środki finansowe na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Będąc właścicielem danego środku trwałego przedsiębiorca sprzedaje (a właściwie odsprzedaje) firmie leasingującej nabyty wcześniej środkek trwały. Dalej korzysta z niego analogicznie jak w przypadku leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego. W momencie zawarcia umowy leasingu własność środka trwałego zostanie przeniesiona z przedsiębiorstwa na leasingodawcę. Z perspektywy klienta wcześniejsze prawo własności zamienione zostaje na prawo użytkowania na podstawie umowy leasingu operacyjnego / finansowego. Podobnie jak w przypadku obu form leasingu klient po upływie okresu użytkowania ma możliwość stania się ponownym właścicielem środka trwałego poprzez wykup. Leasing zwrotny ma zastosowanie w szczególności do relatywnie nowych środków trwałych, nisko zamortyzowanych. Zazwyczaj w przypadku wnioskowania o leasing zwrotny, nabywający przedmiot (leasingodawca) musi dokonać aktualnej wyceny rynkowej środka trwałego. Leasing zwrotny polecany jest w szczególności podmiotom posiadającym środki trwałe o dużej wartości rynkowej, o niskim stopniu zamortyzowania, które potrzebują dodatkowego finansowania na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zobacz również: