Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest rodzajem finansowania przeznaczonym na dowolne potrzeby (cele konsumpcyjne) klienta indywidualnego. Często potocznie i niepoprawnie nazywany jest pożyczką konsumencką / pożyczką pieniężną. O tym dlaczego nie należy łączyć tych dwóch definicji i różnicach między nimi napisano w dalszej części publikacji.

Wymagania

Przyznanie kredytu gotówkowego odbywa się na podstawie zbadania zdolności kredytowej.
Jest ona określana na podstawie poziomu uzyskiwanych dochodów, bieżących wydatków (opłat za media, kosztów utrzymania etc.), poziomu zadłużenia, cech osobowych (stanu cywilnego, wieku, wykształcenia etc.) a także historii kredytowej (jakości obsługi / spłaty dotychczasowych zobowiązań).

Okres spłaty

Okres spłaty kredytu gotówkowego zazwyczaj jest relatywnie krótki, obejmuje spłatę roczną lub dwuletnią. Rzadziej spotyka się kredyty gotówkowe z dłuższym okresem spłaty (6-8 lat).
Kredyt gotówkowy należy do jednych z najdroższych kredytów udzielnych przez banku. Oprocentowanie w skali roku jeszcze kilka lat opiewało na kilkanaście procent.
Maksymalna kwota odsetek należnych bankowi określona jest przez prawo cywilne co szerzej opisane jest w dalszej części publikacji.
Warto zestawić tutaj nominalne oprocentowanie kredytu gotówkowego z kredytem hipotecznym - różnica w oprocentowaniu w skali roku (per annum) będzie dość znaczna.

Koszty

Zaciągając kredyt gotówkowy musimy liczyć się z następującymi kosztami:

- prowizją przygotowawczą (prowizją za uruchomienie kredytu), która określona jest zazwyczaj procentowo od salda wypłacanego kredytu,
- kosztem odsetek będącym sumą marży banku a także stawki referencyjnej (WIBOR1M, WIBOR3M i inne) która naliczana jest w skali roku,
- opcjonalnie - kosztem różnego rodzaju ubezpieczeń które zabezpieczają klienta i bank przed ryzykiem nieterminowej spłaty (ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, niezdolności do pracy etc.)

Warto nadmienić iż zawarcie umowy ubezpieczenia zazwyczaj pozwala nam obniżyć koszty związane z samym kredytem (niższa prowizja lub niższe oprocentowanie).
Aby stwierdzić opłacalność ubezpieczenia należy dokonać kalkulacji w całym okresie kredytowania porównując sumę kosztów bez polisy oraz z jej uwzględnieniem.
Polisy zazwyczaj wystawiane są nie przez sam bank, a przez zewnętrzne towarzystwa co dodatkowo chroni bank w przypadku problemów ze spłatą.

Prowizja przygotowawcza związana z uruchomieniem kredytu zazwyczaj zostaje skredytowana i rozłożona równomiernie (doliczona do rat) w całym okresie spłaty.
Oczywiście, możliwe są również inne rozwiązania jak podstawienie środków na rachunek (na życzenie klienta) lub uwzględnienie prowizji w pierwszej płatności).

Maksymalne oprocentowanie kredytu w banku określa kodeks cywilny.
Do 31 grudnia 2015 roku zastosowanie miała tzw. ustawa antylichwiarska wedle której maksymalna wysokość odsetek nie mogła przekraczać czterokrotności stopy lombardowej określanej przez Narodowy Bank Polski.
Z dniem 1 stycznia 2016 nastąpiła nowelizacja ustawy nazwana potocznie "nową ustawą antylichwiarską". Powołując się na artykuł 359 § 21 kodeksu cywilnego maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć poziomu dwukrotności odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe z kolei to stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (na dzień dzisiejszy wynosi 1,5) powiększona o 3,5 punktu procentowego. Z powyższego wynika zatem że odsetki od kredytu zaciągniętego w banku nie mogą przekraczać 10% w skali roku.

Zabezpieczenia

Zabezpieczeniem kredytu gotówkowego zazwyczaj są osiągane dochody z tytułu wykonywanej pracy zarobkowej.
Przy wyższych kwotach kredytu bądź w trudnościach oceny spłaty bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń w postaci weskla in blanko, zabezpieczenia na środkach trwałych (np. pojazdach) lub poręczenia osób bliskich (tzw. żyrantów).

- zabezpieczenie spłaty - osiągane dochody, dodatkowo - zabezpieczenia na środkach trwałych, weksel in blanco, poręczenia innych osób
- koszty:
- prowizja przygotowawcza (rozłożona na raty lub doliczona do pierwszej raty)

Jednym z rodzajów kredytu gotówkowego jest kredyt konsolidacyjny. Jest to kredyt gotówkowy przeznaczony na spłatę kredytów gotówkowych zaciągniętych w innych bankach. Bank konsoliduje część lub całość zobowiązań klienta zamieniając je w kredyt z jedną ratą. Dla klienta jest to wygodne gdyż zamiast płacić kilka rat w ciągu miesiąca płaci jedną stałą ratę. Ponadto w przypadku gdy poziom dotychczasowych rat jest zbyt wysoki można zamienić je na jedną niższą ratę wydłużając okres spłaty.

Na wstępie podkreślono, iż kredyt gotówkowy często błędnie utożsamiany jest z pożyczką konsumencką lub pożyczką pieniężną.
Jakie są różnice pomiędzy tymi dwiema definicjami?
Powołując się na Prawo Bankowe, przyznanie kredytu jest czynnością bankową. Oznacza to, że kredytodawcą (udzielającym kredytu) może być wyłącznie podmiot będącym bankiem lub SKOKiem.
Pożyczkę natomiast udzielić może dowolny podmiot gospodarczy jak również osoba fizyczna. W stosunku do pożyczek zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Różnice pomiędzy kredytem o pożyczką zawarte zostały w poniższej tabeli:

 

Usługa Kredyt Pożyczka
Regulacja prawna Prawo Bankowe Kodeks Cywilny
Podmiot udzielający Banki, SKOKi Banki, SKOKi, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Forma umowy Pisemna Brak stosownych regulacji
Termin spłaty Określony w umowie Brak stosownych regulacji. Termin spłaty nie musi być określony.

Produkty powiązane:

Zobacz również:

  • Kalkulator kredytowy
  • Zdolność kredytowa